Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Instroom 4 jarigen

Het aanmelden van nieuwe kinderen kan alleen na overleg met de directie / MT middels een voorlopig inschrijfformulier. Dit formulier dient in principe door beide ouders/verzorgers ondertekend te worden. Wanneer er sprake is van een situatie waarbij maar één van beide ouders belast is met het ouderlijk gezag, ontvangen wij hiervan graag een officieel document waaruit dit blijkt. 

Door ondertekening van het formulier tekent u tevens voor het accepteren van de algemene schoolregels zoals omschreven in onze schoolgids. 
 

Intakegesprek

Voordat uw kind op school kan beginnen, vindt er eerst een intakegesprek met de ouders / verzorgers plaats waarin samen wordt nagegaan welke onderwijs- of ondersteuningsbehoefte uw zoon of dochter heeft. Dit alles om als school een goed beeld te krijgen of wij in voldoende mate kunnen voorzien in deze eventuele benodigde ondersteuning.
Wanneer blijkt dat daar binnen onze school aan voldaan kan worden, zal de inschrijving definitief kunnen worden gemaakt met een officiële bevestiging. Wanneer blijkt dat er sprake is van een leerling met een ondersteuningsbehoefte die elders beter tot zijn recht kan komen, zal samen met ouders worden bekeken welke school hier zich het beste voor leent. Het welzijn van het kind is hierbij altijd het uitgangspunt.

In het intakegesprek wordt de ontwikkeling van uw kind vanaf zijn/haar geboorte besproken, worden eventuele medische of andere klachten in kaart gebracht en wordt gesproken over gezinssamenstelling en eventuele gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn (geweest) op de ontwikkeling van uw kind.
 

Huisbezoek

Voorafgaand aan de definitieve start van uw kind wordt door de leerkracht van uw zoon of dochter een afspraak met u gemaakt voor een huisbezoek. Dan krijgt u de laatste praktische informatie en kunt u in samenspraak met de leerkracht maximaal 4 wenmomenten voor uw kind afspreken. 


Leerlingen die van een andere school komen

Wanneer ouders een leerling tussentijds, bijvoorbeeld door een verhuizing, willen inschrijven, dient ook eerst een voorlopig inschrijfformulier te worden ingevuld. Naar aanleiding van dit inschrijfformulier volgt een intakegesprek met de directie. Bovendien zal worden gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen om alle informatie van de vorige school op te kunnen vragen. Deze uitwisseling wordt gedaan door directie of Intern Begeleider. 

Op basis van al deze informatie zal de directie in goed overleg besluiten of de betreffende leerling wordt aangenomen. 
Van de leerling die van school verandert, wordt een onderwijskundig rapport en uitschrijfformulier van de vorige school verlangd, voordat over wordt gegaan tot definitieve plaatsing.

Plaatsing geschiedt bij voorkeur na een vakantie of aan het begin van een schooljaar, tenzij het een tussentijdse verhuizing betreft. 
 

Toetsing

Bij twijfel of onduidelijkheid over de ontwikkeling, kan de aangemelde leerling worden getoetst door de IB-er die verbonden is aan onze school, teneinde een goed beeld te krijgen van de gemaakte vorderingen. 
 

Indicatie

Wanneer er een indicatie voor speciaal (basis)onderwijs ligt, verwijzen wij de ouders terug naar de school van herkomst. 
 

Uitstroom

Elke vertrekkende leerling krijgt voor de vervolgschool, naast het reguliere rapport, een onderwijskundig rapport mee. 
Hiervoor is het wel van belang dat u vooraf een toestemmingsformulier ondertekent waarin u akkoord gaat met het verstrekken van alle relevante informatie uit het leerlingdossier aan de nieuwe school.


Onderwijskundig rapport

Het onderwijskundig rapport wordt opgemaakt door de leerkracht in overleg met de IB-er. Dit rapport heeft tot doel de ontvangende school zo goed mogelijk te informeren over de gevolgde methoden, de leerinhouden, de vorderingen en de eventuele ondersteuning die geboden is. De overgang zal op deze manier voor de leerling zo soepel mogelijk verlopen. 

 

Ouder aan het woord

Mijn kind wordt echt gezien door jullie!