Zoeken
Ouders op de Zonnewijzer
 
De school is ook een plek voor u als ouders. Uiteraard omdat het een belangrijk stukje van de wereld van uw kind is, maar ook omdat betrokken en belangstellende ouders hun steentje kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs.

Omdat wij het belangrijk vinden u als ouders te betrekken bij de school, bent u in de kleutergroepen 1x per maand op de vrijdagochtend ‘s ochtends welkom in de groep van uw kind. Dit noemen we de inloop. De inloop begint om 8.20 uur en duurt tot 9.00 uur. Het betekent niet dat u later op school kunt komen. U kunt met uw kind een spelletje doen, een boek lezen of een andere activiteit uitvoeren.

Intussen ziet u hoe de groep functioneert, met welke andere kinderen uw kind dagelijks omgaat, hoe de leerkracht de kinderen benadert, welke materialen in de klas aanwezig zijn, met welk thema de groep bezig is, enz. Op deze manier kunt u uw kind thuis beter begrijpen als het iets over school vertelt en kunt u ook gerichte vragen stellen als uw kind uit zichzelf weinig vertelt.

In groep 3 is nog een inloopmoment vanaf het begin van het schooljaar tot en met december. In de hogere groepen bent u ook welkom vanaf het moment dat de buitendeur opengaat. Dit is 10 minuten voor de aanvangstijd. U kunt dan even met uw kind naar binnen lopen om te zien waar het kind op school mee bezig is. We vragen u wel om voor 8.30 uur afscheid te nemen, zodat we op tijd kunnen beginnen. Wanneer u de leerkracht van uw kind wilt spreken, is het prettig als u een afspraak maakt na schooltijd.
 
Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een “10-minuten gesprek” over het functioneren van uw kind.
Over het reilen en zeilen van de school wordt u op de hoogte gehouden door de berichten die we via het Ouderportaal versturen. Op het ouderportaal vindt u ook een jaarkalender met alle belangrijke data die tot dan toe bekend zijn.
 
Er zijn op school twee raden werkzaam waarin ouders zitting hebben: Medezeggenschapsraad en Ouderraad.
 
De Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel ouders als personeelsleden zitting hebben, is in 1985 door het ministerie in het leven geroepen om invloed te kunnen uitoefenen op het door het bevoegd gezag gevoerde beleid. Lees meer...
 
Bij verschillende activiteiten op school worden wij bijgestaan door de Ouderraad (OR). De Ouderraad speelt met name een belangrijke rol bij de verzorging van het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd en allerlei sportactiviteiten. Lees meer...

Ouderactiviteiten
Ook buiten de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad om zijn er ouders actief binnen onze school. Zo zijn er ouders die ons regelmatig helpen bij het begeleiden van activiteiten in de klas. Verder doen wij een beroep op ouders voor de hulp bij feesten, projecten, excursies, schoolreisjes, hoofdluisbestrijding (de zgn. kriebelbrigade).