Zoeken
De Vreedzame School                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                  
De Zonnewijzer is in het schooljaar 2004-2005 met De Vreedzame School gestart. Het centrale thema van De Vreedzame School is het oplossen  en voorkomen van conflicten.

De doelstelling van het programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, zich verantwoordelijk voelen, keuzes kunnen maken. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat.

 


Dit zijn de doelen van het programma:

  • Verandering van de schoolcultuur in de richting van de school als een democratische gemeenschap. De leerling krijgt een stem, en iedereen heeft de kans om mee te denken en zich verantwoordelijk en betrokken te voelen.
  • Vergroting van sociale competentie, en met name van vaardigheden in conflictoplossing, bij leerlingen, personeel en ouders.
  • Verantwoordelijkheid vergroten van kinderen voor het klimaat in school en klas.
  • Verbetering van het groepsklimaat; betere relaties binnen de groep, respect en waardering voor verschillen.
  • Geven van opstekers (complimenten).


 

Achtergronden

De aanleiding voor het ontwikkelen van De Vreedzame School was een telkens terugkerend signaal uit scholen dat het leerproces steeds meer bedreigd werd door ordeproblemen, met name in de bovenbouw van de basisschool.

Na een studiebezoek aan de Verenigde Staten, gericht op programma's voor conflict resolution en peer mediation (conflictbemiddeling door leeftijdgenoten), ontstond het initiatief om (met financiële steun van de Gemeente Utrecht) een eigen programma te ontwikkelen: De Vreedzame School.

De Vreedzame School rust op een aantal pijlers:

  • sociale verbondenheid en leerlingparticipatie (uit onderzoek blijkt dat problemen bij jongeren veel minder voorkomen indien er sprake is van sociale verbondenheid: als kinderen zich een betrokken lid van een gemeenschap voelen)
  • conflicten oplossen (we willen een klimaat in de school en klas realiseren waarbij positief wordt omgegaan met conflicten; conflicten zijn er namelijk altijd en overal, ze horen bij het (samen)leven)
  • interactief onderwijzen (De Vreedzame School maakt gebruik van een interactieve onderwijsleermethode)
  • sociaal-emotionele intelligentie (we geven een handvat om te werken aan andere vormen van intelligentie, met name sociale en emotionele intelligentie).In de Handleiding (lesmappen) wordt bovenstaande nader uitgewerkt.